Servis elekroničkih uređaja

Servis elektroničkih uređaja

POSTAVLJANJE ELEKTRONSKE OPREME NA KOMANDNU PLOČU

Korak 1 i 2

korak 1 i 2

Odrediti na tabli točan položaj pojedinog instrumenta.
Izbušiti sve potrebne rupe - paziti na veličinu instrumenata.

Korak 3

korak 3

Postaviti instrumente u za to predviđena mjesta.

Korak 4

korak 4

Svi instrumenti moraju ispravno raditi nakon postavljanja.